Składniki List Płac

Przed sporządzaniem list płac należy zdefiniować Składniki Płacowe, które posłużą do utworzenia kartotek naliczeń pracowników oraz zostaną wykorzystane do obliczeń sprawozdań podatkowych i ZUS.

Listę składników definiujemy w oknie Menu/Kadry-Place/Składniki Płacowe. Wersja instalacyjna zawiera standardowe składniki pozwalające na obliczenia typowych list płac. Wystarczy tylko kilka kliknięć do zaimportowania zestawu składników.Składniki płacowe

Okno z listą składników. Jeżeli lista jest pusta, program automatycznie zaproponuje wypełnienie listy składnikami wzorcowymi.


Import składnków płacowych z Excel

W pierwszym kroku kreatora importu program proponuje domyślny zestaw składników. Naciskamy przycisk [Następny].


Obliczenia płac w Excelu

W kolejnym kroku program odczytuje listę z podanego arkusza kalkulacyjnego. Naciskamy przycisk [Następny].


Składniki płacowe

W ostatnim kroku wybieramy przycisk [Zapisz] a następnie [Zakończ].


Lista składników płacowych

Lista składników po wykonaniu importu.


Definicja składnika płacowego

Okno dialogowe z definicją Składnika.

Kolumna Kod ZUS wykorzystywana będzie w eksporcie do Programu Płatnika.

Kolumna Typ służy do jednoznacznego określania składnika. Na tej podstawie program będzie odpowiednio klasyfikował składniki w poszczególnych raportach i zestawieniach.

Jak widać sama definicja jest bardzo prosta i inna niż w naszych programach serii Sz@rk, gdzie dodatkowo definiujemy tutaj algorytmy obliczeniowe za pomocą funkcji. W programie Księga Express STD, algorytmy obliczeniowe definiowane są bezpośrednio w szablonie XLS listy płac.