Kadry-Płace

Wszystkie funkcje programu z zakresu kadrowego dostępne są w ramach standardowej licencji. Funkcje z zakresu Płace wymagają licencji rozszerzonej, którą można oddzielnie zamówić w naszym sklepie. Koszt modułu Płace wynosi tylko 300 zł. Netto. Za pomocą tego modułu w programie Księga Express STD można obsługiwać do 10 pracowników w jednej Firmie, analogicznie jak w naszym programie Księga Express PRO.


Licencja rozszerzona (Płace) umożliwia:

  • Sporządzanie wielu list płac w jednym miesiącu
  • Definiowanie różnych, własnych szablonów obliczeń z możliwością stosowania własnych algorytmów obliczeń
  • Możliwość wstępnego przygotowania list roboczych oraz powrót do listy w celu wykonania zmian
  • Księgowanie list płac do kartotek
  • Sporządzanie kartotek płacowych pracowników ze wszystkimi naliczeniami w ujęciu miesięcznym
  • Zestawienia zbiorcze i miesięczne naliczeń
  • Zestawienia składników na potrzeby rozliczeń podatkowych
  • Zestawienia składników na potrzeby rozliczeń ZUS
  • Eksport do Płatnika ZUS

Kadry - Wykaz pracowników

Wykaz pracowników z otwartym oknem edycyjnym jednego pracownika.

Dane posegregowano tematycznie w poszczególnych zakładkach. Do pracownika można dodać zdjęcie za pomocą menu kontekstowego (prawy przycisk myszy) w polu Zdjęcie.


Kadry - Harmonogram Pracy pracownika

Harmonogram Pracy pracownika zawiera wszystkie dni pracy i nieobecności w poszczególnych miesiącach bieżącego roku. W kolejnych zakładkach z prawej strony mamy podsumowanie wszystkich rodzajów nieobecności za dany miesiąc i cały rok.


Kadry - Nieobecności i świadczenia pracownika

Nieobecności i świadczenia Pracownika. Za pomocą tej opcji rejestrujemy np. zwolnienia lekarskie (w przykładzie zasiłek chorobowy płacony przez zakład pracy). Dni nieobecności wynikające z tego zwolnienia lekarskiego automatycznie są wpisywane do harmonogramu (kalendarza) pracy pracownika (poprzednie zdjęcie).


Opisane tutaj funkcje dostępne są w licencji podstawowej. Zarejestrowane dane w harmonogramie pracy oraz zwolnienia lekarskie i wynagrodzenia z tego tytułu, pobierane są automatycznie do listy płac w module Płace.